Ιατρικά Εργαστήρια, Μέρος 1

Desclaimer: ΔΕΝ είμαι παρασκευαστής αλλά Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, όπως και ο νοσηλευτής ΔΕΝ είναι νοσοκόμος, ο αρχιτέκτονας ΔΕΝ είναι διακοσμητής, ο φαρμακοποιός ΔΕΝ είναι έμπορος φαρμάκων, ο ιατρικός επισκέπτης ΔΕΝ είναι πλασιέ, κλπ. Η πηγή του “κακού” πιθανολογώ ότι έχει να κάνει σχέση με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα Κωδικός ΙΚΑ 311130 – Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ως Παρασκευαστές Πειραμάτων και Αναλύσεων.

Στη προσπάθεια να ξετυλίξω όλο το κουβάρι του επαγγέλματός μου, αλλά και γενικότερα του χώρου των Ιατρικών Εργαστηρίων θα ασχοληθώ με θέματα τόσο συντεχνιακά όσο και, περισσότερο, ενημερωτικά και εκπαιδευτικά. Θα κάνω την αρχή με την ΠΕΤΙΕ, παρόλο που την έχω αναφέρει ξανά, μιας και αποτελεί την κύρια φωνή του κλάδου. Σχετικά με το τι είναι ένας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να κατεβάσετε και τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου.

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτουν επαγγελματικά δικαιώματα (Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ.163). Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο στο Δημόσιο είτε στον ευρύτερο δημόσιο φορέα. είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα εργασίας σε εργαστήρια Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Ανοσολογίας, Ιστοσυμβατότητας, Ιολογίας, Ορμονολογικό, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Παθολογικής ανατομίας, Κυτταρολογικό, Ογκολογίας, Αιμοδοσίας – τράπεζας αίματος, Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Πυρηνικής Ιατρικής, Πειραματοζώων  και σε οποιαδήποτε άλλα που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Κατά την άσκηση της εργασίας τους εκτελούν εργαστηριακές εξετάσεις, εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση τους, και αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα των εξετάσεων (τεχνογνωσία) με ρόλο υπεύθυνο και παράλληλο με εκείνο των υπολοίπων επιστημόνων του Εργαστηρίου.

Ειδικότερα, οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων εργαζόμενοι σε εργαστήρια του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και την σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση, δύνανται να προβαίνουν στη λήψη βιολογικών δειγμάτων, παραλαμβάνουν τα δείγματα που προσκομίζονται στο εργαστήριο, προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα, παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα, παρασκευάζουν επιχρίσματα και εκτελούν τεχνικές χρώσεων. Προετοιμάζουν και ελέγχουν κάθε είδους όργανο και μηχάνημα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, αναλαμβάνουν υπεύθυνα και υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους όλων των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούν.

Εργαζόμενοι σε εργαστήριο αιμοδοσίας – Τράπεζας αίματος δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες ασθενείς για την κατάλληλη προετοιμασία τους πριν από την αιμοληψία, παρασκευάζουν τα παράγωγα αίματος (PLT, FFP, NEOXELLIS κ.ά.), πλένουν τα (προς μετάγγιση) ερυθρά αιμοσφαίρια.

Εργαζόμενοι σε εργαστήριο πειραματόζωων φροντίζουν για τη σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματόζωων και οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. Επιμελούνται τη χορήγηση των φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα, προβαίνουν σε νάρκωση των πειραματόζωων κατά ανώδυνο τρόπο, έτσι ώστε να γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας ζώων. Συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο του τμήματος για την επιλογή των πειραματόζωων.

Γενικότερα, συμμετέχουν στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων – οργάνων), στην επιλογή των πλέον κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων, στις επιτροπές προμηθειών αναλώσιμου υλικού, στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων, στην τήρηση αρχείων, στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού, στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια. Επιβλέπουν την ορθή, τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων και σκευών και εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.

Τέλος, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Μπορούν να διδάξουν στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, είτε ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί, είτε ως αναπληρωτές, αλλά και στα ΤΕΙ, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αναλυτικότερα, για τον διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτείται πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών (της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), εγγραφή στην επετηρίδα εκπαιδευτικών και διορισμός μέσω αυτής. Η εισαγωγή στη ΣΕΛΕΤΕ γίνεται με αξιολόγηση βάση κριτηρίων, όπου υπολογίζονται τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η διδακτική εμπειρία (π.χ. ως αναπληρωτής), η γνώση ξένων γλωσσών, άλλες σπουδές κ.λ.π. Η φοίτηση είναι ετήσια. Επίσης, ένας άλλος τρόπος μόνιμου διορισμού είναι μέσω των εξετάσεων του ΑΣΕΠ, εφόσον στην προκήρυξη υπάρχει η ειδικότητά μας. Ως αναπληρωτές, οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων,  μπορούν να διδάξουν (με ή χωρίς πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών), αφού δηλωθούν στην επετηρίδα των αναπληρωτών και βεβαίως επιλεγούν. Το διδακτικό αντικείμενο είναι τα μαθήματα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας που είναι σε κοινή ανάθεση με τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων του Τομέα (Γιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, κ.λ.π), και τα μαθήματα της Ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, τα περισσότερα από τα οποία τα έχουν πρώτη ανάθεση (κυρίως τα εργαστηριακά).

Στα ΤΕΙ, οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, έχουν τη δυνατότητα για απασχόληση ως έκτακτο εργαστηριακό προσωπικό (Καθηγητές Εφαρμογών παλαιότερα, Εργαστηριακοί Συνεργάτες, σήμερα. Βέβαια, ο νόμος για την αναβάθμιση των ΤΕΙ προβλέπει και μόνιμη απασχόληση μετά από προκήρυξη ανάλογης θέσης, εφόσον υπάρχει απαραιτήτως Μεταπτυχιακός Τίτλος. Χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι ΤΙΕ μπορούν να διεκδικήσουν θέση μονίμου, ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ).

Τέλος, δυνατότητα άσκησης διδακτικού έργου υπάρχει και στα ΙΕΚ, Δημόσια και Ιδιωτικά, σε μαθήματα της ειδικότητάς του κλάδου. Η επιλογή γίνεται από κάθε ΙΕΚ ξεχωριστά, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Ψάχνοντας αντιστοιχίες επαγγελμάτων στο εξωτερικό στο wikipedia συναντώ στην Αμερική τον Medical Technologist(MT), και στην Μεγάλη Βρετανία τον Biomedical Scientist. Υπάρχουν πληροφορίες για την εκπαίδευση τόσο των μεν όσο και των δε. Η ανάλυση των σπουδών των αντίστοιχων επαγγελμάτων στο εξωτερικό θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως άξονες ή τουλάχιστον ως έμπνευση για ένα πραγματικό σύγχρονο και ουσιαστικό περιεχόμενο σπουδών στις διάφορες σχολές ΤΕΙ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα(Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα).
Σχόλιο:
Σε θέμα marketing πάντως, αν κρίνω από τις “όποιες” ιστοσελίδες των τμημάτων πάσχουμε. Τουλάχιστον το τμήμα της Λάρισας έχει συμπαθητική παρουσία.

Επειδή υπάρχει σύγχηση μεταξύ των επαγγελμάτων στο χώρο των Εργατηρίων, θα αναφέρω και το επάγγελμα των συναδέλφων “Παρασκευαστών”. Στο επάγγελμα των “παρασκευαστών”, παλιά ονομασία,  ανήκουν όσοι τελειώνουν Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, βλέπε ΤΕΕ, ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, βλέπε ΙΕΚ. Οι σχετικές ειδικότητες που υπάρχουν στα ΙΕΚ είναι οι Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου. Οι οδηγοί κατάρτισης των παραπάνω ειδικοτήτων βρίσκονται αντίστοιχα εδώ και εδώ. Η σχετική ειδικότητα στα ΤΕΕ πρέπει να είναι ο ” Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων”. Περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες – link είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτα. Αντίστοιχα επαγγέλματα με τα παραπάνω στο εξωτερικό πρέπει να είναι τα Medical Laboratory Assistant και Medical Laboratory Technician.

Επειδή υπάρχει μια σύγχυση επίσης στις βαθμίδες εκπαίδευσης παραθέτω χρήσιμες πληροφορίες από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τι ισχύει γενικά για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και για το διεθνές σύστημα ταξινόμησης των εκπαιδευτικών συστημάτων της Unesco το International Standard Classification of Education – ISCED 1997, τι είναι Πρωτοβάμια εκπαίδευση, τι Δευτεροβάθμια και τι Τριτοβάθμια. Ένα ωραίο διάγραμμα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ.

Επειδή μία εικόνα 1000 λέξεις, παρακάτω ένα μικρό αλλά περιεκτικό video για τα επαγγέλματα μέσα σε ένα Ιατρικό Εργαστήριο.

Ps: Ο Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ως αναγνωρισμένος επαγγελματίας πρέπει να αποκτήσει υπόσταση και συγκεκριμένη αποστολή και όχι να μπαλώνει τα διάφορα κενά που υπάρχουν ή προκύπτουν από την κακή οργάνωση και την ελλιπή λειτουργία των τμημάτων οποιουδήποτε φορέα.

Advertisements

 1. Gram+

  To blog σου είναι πάρα πάρα πολύ καλό και χαίρομαι που επιτέλους βρίσκω ανθρώπους που αγαπούν το επάγγελμά τους και προσπαθούν να το εξηγήσουν και στον απλό κόσμο (γιατί κακά τα ψέματα,σε όσους έχω πει οτι σπουδάζω τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων,κανείς έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται με την πρώτη!). Γνώμη μου είναι οτι οι Τ.Ι.Ε κατέχουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα οποιοδήποτε εργαστήριο νοσοκομείου.Κατα τη γνώμη μου,ιατροί και τεχνολόγοι,εξαρτώνται ο ένας απο τον άλλον.Και εξηγώ ένα πολύ απλό παράγειγμα: αν ένας τεχνολόγος, κάνει μια κακή επίστρωση σε ένα πλακάκι αίματος,τότε ο ιατρός όσο καλός και να έιναι,λογικό θα έιναι να μην μπορεί να κάνει διάγνωση! Και αντιστρόφως,αν ένας τεχνολόγος κάνει ένα σωστό επίχρισμα αίματος,αν ο ιατρός δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος,όσο σωστό και να είναι το πλακάκι-απο μεριάς τεχνολόγου,δεν μπορεί να βγεί διάγνωση. Θέλω να πω με αυτό οτι οι σχέσεις τεχνολόγων-ιατρών,δεν είναι σχέσεις ”κατώτερων-ανώτερων”,αλλά αντιθέτως σχέσεις συνεργασίας και καλού επαγγελματισμού,προσφέροντας ο καθένας απο την πλευρά του,τις γνώσεις του. Τέλος,όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών,πιστεύω οτι θα μπορούσε να είναι απέιρως καλύτερο,με μεγαλύτερη ”γκάμα” μαθημάτων καλύτερης εξειδίκευσης και φυσικά καλύτερους εκπαιδευτικούς!Και θα κλείσω λέγοντας οτι ”είμαστε ΤΙΕ και είμαστε οι καλύτεροι”!! 😛
  Συνέχισε την καλή δουλειά!!!!

 2. Gram+ καλημέρα σου. Thanks για τα καλά σου λόγια. Ανοίγεις μεγάλη συζήτηση. Με όσα λες συμφωνώ και διαφώνω. Ένας τεχνολόγος θα έπρεπε να είναι πολλά περισσότερα από όσα λες. Αυτά που αναφέρεις είναι το maximum στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι μάλλον το minimum στα καθήκοντά μας. Με επόμενα post, ίσως γίνει πιο κατανοητό τι εννοώ.
  Θέλω να τονίσω όσο καλή ή κακή δουλειά και να κάνεις κάποιος, χρειαζόμαστε φωνές, συζητήσεις, διάλογο και επικοινωνία. Χρειαζόμαστε ενημέρωση και καλύτερη εκπαίδευση. Ασχοληθείτε και άλλοι με αυτό που σας-μας αφορά, γιατί όχι και μέσα από ένα ιστολόγιο. Ο κάθε κλάδος, οι φοιτητές, οι επαγγελματίες ας ασχοληθούν λίγο περισσότερο με τα όργανα εκπροσώπησής τους, με το αντικείμενο εργασίας – σπουδών, με τους προβληματισμούς τους πάνω σε αυτά. Just my 2c. 🙂

 3. ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ

  ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΟΗΤΟΥ ΖΗΛΟΥ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του 1397/83 και 2071/92 (άρθρο 125) αλλά και το νόμο 2519/97 (άρθρα 42,44) οι Βιολόγοι ανήκουν σε κλάδο του ΕΣΥ και διαβαθμίζονται μέχρι το βαθμό του Διευθυντή. Σε πολλά βιοχημικά εργαστήρια δημοσίων νοσοκομείων προΐσταται ήδη Bιολόγος Διευθυντής, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες του εξωτερικού, όπου Bιολόγοι Διευθυντές ιδρύουν εργαστήρια και στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, η Πανελλήνια Ένωση Επιστημονικών Σωματείων Ιατρικής Βιοπαθολογίας θεωρεί την ανάλυση βιολογικών δειγμάτων του ανθρώπου από Βιολόγους.. ανεπίτρεπτη αντιποίηση ιατρικής πράξης! Πέρα από το αυτονόητο ότι η ανάλυση βιολογικών δειγμάτων του ανθρώπου από επιστήμονες Βιολόγους είναι επιστημονική πράξη, είναι ανάγκη να διαφανεί ξεκάθαρα ο ρόλος της ανεπίτρεπτης αντιποίησης… της αλήθειας από μερίδα (όχι όλοι) Βιοπαθολόγων, μέσω μιας σύντομης αναφοράς στο γνωστικό αντικείμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βιολόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΔΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.Ο ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ Η΄ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ.

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ ΒΙΟ, ΤΗ ΖΩΗ. ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ), ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ/ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

  Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΟΜΗ –ΜΟΡΦΗ (ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΖΩΩΝ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ) ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ).

  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΘΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (PATHOLOGICAL BIOLOGY, PATHOBIOLOGY), ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΩΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΑΦΟΥ Ο ΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ. O OΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ, AΦΟΥ Ο ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ) ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΩΣ ΠΡΟΘΕΜΑ (ΒΙΟ-) ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΣΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ) ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΟΣ. ΑΝ ΠΧ. ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΣΑΧΘΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΝΟ ΝΟΗΜΑ.

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΙΑΤΡΙΚΗ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΛΠ. ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ .

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΩΣΤΟΣΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΝΩ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ).

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΟΙΠΟΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ.

  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΙΜΑ, ΟΥΡΑ ΚΛΠ) ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ . ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ) ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΒΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΧ. AMERICAN BOARD OF BIOANALYSTS).

  ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΠΧ.ΙΤΑΛΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ,ΙΣΠΑΝΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κ.Α.). ΜΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣΤΕΡ, 6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΜΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 5 ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ: ΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ (4+2) ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΕΙΝΑΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

  ΔΙΕΘΝΩΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΛΟΓΙΚΗ ΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

  ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΑΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ 6 ΧΡΟΝΙΑ (4 ΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ+2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣΤΕΡ) ΣΠΟΥΔΑΖΑΝ ΜΕ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ= ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΚΛΠ).

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΣ , ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤΑΙ.ΠΧ. ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΝ. ΒΕΒΑΙΑ, ΤΕΛΙΚΑ, Η ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ, ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ.

  ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙ (ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ) ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ.

  ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ:

  KΟΙΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ :
  1) ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (LABORATIO DI GENETICA : 4 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2006 5 ΧΡΟΝΙΑ)
  2) ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (4 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2006 5 ΧΡΟΝΙΑ)
  3) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΟΛΟΓΙΑ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
  4) ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
  5) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (4 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2006 5 ΧΡΟΝΙΑ)
  6) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 2006 5 ΧΡΟΝΙΑ)

  ΑΥΤΕΣ ΟΙ KΟΙΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤΑΙ!

  ΚΑΙ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΘΟ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΧ.ΙΤΑΛΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ,ΙΣΠΑΝΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κ.Α.) Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΒΙΟΛΟΓΟΣ( Η΄ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ). ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ? ΜΗΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΤΕ ΤΗ ΒΑΦΤΙΖΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ? ΟΧΙ, ΒΕΒΑΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗ ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΧ.Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η΄ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΘΩΣ Η΄ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (ΑΠΟ ΤΟ 1984) 3 ΣΤΟΥΣ 10 ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ. Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΧΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ. ΠΟΛΛΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ) ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ,ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ .

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΠΡΟΚΟΠΟΥΣ (ΟΧΙ ΟΛΟΙ) ΔΙΚΑΤΣΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΤΟ ΓΩΝΙΑ-ΜΑΓΑΖΙ (ΙΑΤΡΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ.ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ (ΟΧΙ ΟΛΟΙ) ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ, ΕΝΩ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΑΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΕΞΑΛΛΟΥ, ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΙΑΤΡΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ

  ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ.

  ΑΡΚΕΤΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (Η΄ΣΥΓΓΕΝΩΝ) ΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ -ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ ,ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΚΥΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ, Ο ΚΟΜΠΛΕΞΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΔΙΚΑ , ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ , ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ, ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ) ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ.

  Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΠΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, (ΑΦΟΥ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ) ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ..ΤΑ ΠΑΝΤΑ! ΚΑΙ ΟΜΩΣ, ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΝΟΥ, ΝΕΡΟΥ, ΕΛΑΙΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΛΠ., ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ (ΑΛΛΟ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΑΛΛΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ).

  ΑΠΟΔΕΙΞΗ-Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΤΕΠ-92) (INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS-ISCO) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΓΕ) ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΟΙ ΑΝΑΤΟΜΟΙ, ΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ, ΟΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΙ, ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. ΚΑΤΑ ISCO, ΟΠΩΣ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ , ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΟΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ.

  ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ Η ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ (ISCO).

  ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ISCO. ΣΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ.
  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΟΙ (2312) –ΠΗΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΤΕΠ-92) (INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS-ISCO)

  ΒΕΒΑΙΑ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΚΟΠΟ, ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ, ΩΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΙ, ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟ (ΟΧΙ ΟΛΟΙ) ΤΩΝ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ .

  ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΑ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΙ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΜΒΡΥΟ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΤΛ. ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ).

  ΓΙ ΑΥΤΟ Η ΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ, ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ.

  ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ, ΛΟΙΠΟΝ , ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΑΣ. ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΙΤΕ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ. ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 4. ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ

  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜEDICAL TECHNOLOGISTS) ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣ ΙΔΡΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΧ. ΚΥΠΡΟΣ, ΑΜΕΡΙΚΗ Κ.Α. ΟΝΤΩΣ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΤΕΙ) ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ, ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

  ΤΟ SITE EINAI ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ.ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΕΤΣΙ!

 5. Σε ευχαριστώ για την παρέμβαση σου. 🙂

  Θα σε παρακαλούσα να γράφεις με μικρά γιατί είναι κουραστικά στην ανάγνωση τα κεφαλαία. Επίσης, θα σε παρακαλούσα με κύριο σκοπό την ενημέρωση οτιδήποτε αναφέρεις να δίνεις και το reference. Στατιστικές κτλ δηλαδή και με την αντίστοιχη έρευνα.

  Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω τι λες αλλά διαφωνώ, στο μεγαλύτερο βαθμό, με το ύφος. Όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο της υγείας είναι συμπιεσμένα προς τα κάτω. Ευθύνη για μένα έχουμε πρώτα από όλα εμείς που δεν διεκδικούμε, δεν ακούμε και δε συνεργαζόμαστε(που κρατάμε το επίπεδο εκπαίδευσης στα χάλια που είναι). Και ναι στα επαγγέλματα υγείας, από το γιατρό μέχρι τον τραυματοφορέα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να λυθούν τα προβλήματα. Είμαστε όλοι μαζί και όχι χωριστά. Ναι υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα όλοι όμως θέλουν λύση. Για μένα η λύση είναι προς τα πάνω όλοι. Όχι να αναδιανείμουμε την πίτα και να αναλωθούμε μεταξύ μας. Και εννοείται αξιολόγηση σε όλους, γιατί οι λογικές της λαϊκής(θα καταλάβεις πιο κάτω τι εννοώ) δεν συναύδουν με οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης.

  Επίσης, καλά κάνεις και αγαπάς την επιστήμη σου, αλλά το ποια επιστήμη είναι πιο δύσκολη ή εύκολη, και λογικές ισοστάθμισης της επιστημονικότητας ανάλογα με το κιλό της φέτας(1 χρόνο, 2 χρόνια, κλπ) για μένα είναι κιτς, αναχρονιστικές και αν μη τι άλλο αντιεπιστημονικές(το καταλαβαίνεις και μόνος σου). Έχουν προχωρήσει οι επιστήμες σε πολλούς επιμέρους αυτούσιους κλάδους. Με την ίδια λογική και η βιολογία είναι εφαρμοσμένη φυσικοχημεία, εφαρμοσμένα μαθηματικά(systems biology και bioniformatics), εφαρμοσμένη πληροφορική(applied bioinformatics) και πάει λέγοντας. Η ίδια η σχολή σαν βιολογία δεν καταλαβαίνω ακόμα γιατί μένει αυτούσια και δεν σπάει?

  “ΕΠΙΣΗΣ, Ο ΚΟΜΠΛΕΞΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΔΙΚΑ , ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ , ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ, ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ) ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩN.”

  Παράδειγμα παρακαλώ? Τι εννοείς χαμηλόβαθμο και σε ποιες σχολές αναφέρεσαι?

  “ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΑ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΙ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΜΒΡΥΟ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΤΛ. ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ).”
  “ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ,”

  Μα εσύ ο ίδιος φανατίζεσαι, και χάνεις το δίκιο σου (που σαφώς σε πολλά σημεία έχεις).

  Προσωπικά μου αρέσει περισσότερο ο όρος biomedical science, και όχι medical technologist. Δυστυχώς το πρόθεμα τεχν* σε πολλούς φέρνει ακόμα στο μυαλό μπουλόνια και κατσαβίδια…

  Όλα τα παραπάνω εννοείται με φιλική διάθεση και στα πλαίσια διαλόγου. Σε ευχαριστώ για την παρέμβαση. Θα αναμένω απάντηση σου κυρίως όσο αφορά τα στατιστικά και τα reference γιατί η ενημέρωση λείπει σε όλους μας. 🙂

  Ps: Σε παρακαλώ ας μη αναλωθούμε σε συγκριτικές συζητήσεις για την ευκολία ή δυσκολία, ή τι είναι ή τι δεν είναι αυτούσια επιστήμη. Είναι αναλώσιμη κουβέντα για μένα μεταξύ τυριού και αχλαδιού. Ας κουβεντιάσουμε οτιδήποτε μπορεί να ενημερώσει και να προβληματίσει (τα facts για το εξωτερικό πχ. είναι ενδιαφέροντα). Όσο το δυνατόν με reference όμως. 🙂

 6. Συμπλήρωση.

  “ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΟΗΤΟΥ ΖΗΛΟΥ”

  Τι ακριβώς εννοείς?

 7. ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ:
  ΛΕΣ: Με την ίδια λογική και η βιολογία είναι εφαρμοσμένη φυσικοχημεία, εφαρμοσμένα μαθηματικά(systems biology και bioniformatics), εφαρμοσμένη πληροφορική(applied bioinformatics) και πάει λέγοντας.

  ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ:

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_basic_biology_topics

  Subdisciplines of biology

  Anatomy — — Biochemistry — Bioinformatics — Biomechanics — Bionomics — Biophysics — Biotechnology — Cell biology — Entomology — Evolution — Genetics — Gerontology — Histology — Immunology — Microbiology — Molecular biology — Mycology — Neurobiology — Parasitology — Photobiology — Physiology — — Biological psychology– Radiobiology — Sociobiology — Structural biology — — Virology

  H ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ , ΑΛΛΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ :
  http://www.diffen.com/difference/Science_vs_Technology

  Science from the Latin scientia (knowledge) is a system of acquiring knowledge based on the scientific method, as well as the organized body of knowledge gained through such research. Science as defined here is sometimes termed pure science to differentiate it from applied science, which is the application of scientific research to specific human needs.

  Technology is a broad concept that deals with a species’ usage and knowledge of tools and crafts, (ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ μπουλόνια και κατσαβίδια ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ) and how it affects a species’ ability to control and adapt to its environment. In human society, it is a consequence of science and engineering, although several technological advances predate the two concepts.

  ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ ΩΣΤΟΣΟ ΟΤΙ:

  practical usable criteria for making sharp neat distinctions between science and technology do not exist (Mayr).

  ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ.

  Ο ΟΡΟΣ ΒIOMEDICAL SCIENTIST ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_scientist

  A biomedical scientist (or biomedical doctor, biomedician, medical scientist), is a scientist educated in the field of biological science, especially in the context of medicine.

  Examples include biological scientists such as molecular biologists. Although a degree in a medicine or life science is common, recent research projects also need graduates in statistics, bioinformatics, physics and chemistry.

  Often biomedical scientists are incorrectly referred to as laboratory technicians.

  Ο ΟΡΟΣ MEDICAL TECHNOLOGIST ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ (TECHNOLOGIST) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_technologist

  A medical technologist (MT) is a healthcare professional who performs diagnostic analytic tests.

  ANTIΣΤΟΙΧΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ (TECHNOLOGIST) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

  http://en.wikipedia.org/wiki/Radiologic_technologist

  A radiologic technologist, or radiographer, is a healthcare professional who creates medical images of the body.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΟΠΩΣ ΠΧ. ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΙ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

  ΞΑΝΑΛΕΩ, ΟΜΩΣ, ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΟΤΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜEDICAL TECHNOLOGISTS) ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣ ΙΔΡΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΗΠΑ). ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΗΠΑ). ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΗΠΑ) ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ΟΧΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ) ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ.ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΤΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΕΠΕΙΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Η΄ΒΙΟΛΟΓΙΑ.

  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BLOG. ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ CAPS LOCK.

 8. Παραθέτεις υποδιαιρέσεις της Βιολογίας αλλά δεν απαντάς αν τελικά χρησιμοποιούν θεωρίες άλλων επιστημών για να χτιστούν. Σου απάντησα με τη λογική σου αλλά δε μου απαντάς άμεσα. 😉

  Εφόσον και μόνος σου το παραδέχεσαι αλλά και η διεθνής βιβλιογραφία, για να μη σου πω και η σύγχρονη παιδαγωγική μην ξεκινήσουμε μια άγονη και αναχρονιστική συζήτηση για το τι είναι επιστήμη ή όχι. Κακώς την αναφέρεις κιόλας. Το πανεπιστήμιο ετοιμάζει για την αγορά εργασίας και όχι για να στέλνουμε πυραύλους στον Άρη. Προετοιμάζει ερευνητές με τον ίδιο τρόπο που προετοιμάζουν και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές και των 2 τύπων ιδρυμάτων δεν εξασκούν επιστήμη(εκτός και αν όλοι ξαφνικά στην καθημερινότητά μας κάνουμε βασική έρευνα…) αλλά κάποιο επάγγελμα.

  Αν διαβάσεις καλύτερα στα link που έδωσες θα διαπιστώσεις ότι το αντίστοιχο του αμερικάνικου medical technologist είναι το βρετανικό biomedical scientist. Δες κάτω κάτω και θα δεις αυτό το link στο biomedical scientist.

  Medical technologist: similar career in the USA

  Φυσικά και αναφέρει ότι ΔΕΝ είναι laboratory technician γιατί ο όρος technician και στην Αμερική και στην Βρετανία και σε όλο τον κόσμο αναφέρεται σε “χαμηλοτέρου” αρμοδιοτήτων δουλειών. Άρα καλά λέω εγώ ότι ακόμα βλέπουμε tech* και το μυαλό μας πάει σε μπουλόνια και κατσαβίδια, όταν δε μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι τεχνικός και τι τεχνολόγος.

  Λανθανσμένο συμπέρασμα επομένως και ότι δεν είναι επιστήμονες(φυσικά στις ταμπέλες πάλι και όχι στην ουσία). Και τεχνοκρατικά και παιδαγωγικά(ετοιμάζω μια σειρά άρθρων πάνω σε αυτό το θέμα από άνθρωπο που κατέχει τον τομέα. Εν καιρώ θα το διαπιστώσεις).

  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΗΠΑ). ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΗΠΑ) ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

  Reference για το παραπάνω παρακαλώ.

  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ΟΧΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ) ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ.ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΤΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΕΠΕΙΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Η΄ΒΙΟΛΟΓΙΑ.

  Ξαναλέω ότι να βάζουμε ως κριτήριο τη φοίτηση σε κάποια σχολή είναι κιτς και αναχρονιστικό. Δεν υφίσταται αυτό που λες στο εξωτερικό. Εδώ διατηρούμε ακόμα τις ιερές αγελάδες και τα στερεότυπα με τα οποία δε λέμε να τελειώνουμε.

  Εγώ πχ. έχω τελειώσει ΤΕΙ, έχω κάνει μεταπτυχιακό, ένα χρόνο ΑΣΠΑΙΤΕ αλλά δε γουστάρω να τελειώσω βιολογία ή ιατρική. Και σαν και μένα αρκετοί, και άτομα που τελειώνουν και διδακτορικό και ΔΕΝ τελείωσαν αυτές τις σχολές. Καταλαβαίνεις ότι τέτοιες λογικές για μας είναι αν μη τι άλλο ισοπεδωτικές και προσβλητικές? Κριτήριο όπως λες είναι η διεπιστημονικότητα και η κατάρτιση όχι οι τίτλοι και οι ταμπέλες. 🙂

  Θα ήθελα σε παρακαλώ να μου απαντήσεις σε αυτά που σε είχα ρωτήσει και δεν απάντησες.

  “ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΟΗΤΟΥ ΖΗΛΟΥ”

  “ΕΠΙΣΗΣ, Ο ΚΟΜΠΛΕΞΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΔΙΚΑ , ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ , ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ, ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ) ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩN.”

  Τι ακριβώς εννοείς στην πρώτη περίπτωση?
  Παράδειγμα παρακαλώ? Τι εννοείς χαμηλόβαθμο και σε ποιες σχολές αναφέρεσαι?

  Ευχαριστώ ξανά για την παρέμβασή σου. 🙂

  Ps: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον τι λένε οι παιδαγωγοί με ειδίκευση στην τεχνολογική εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα ζητήματα που θίγονται. Πραγματικά περιμένω πώς και πώς να φθάσει η ώρα να αρχίσει να δημοσιεύεται η σειρά άρθρων για την οποία σου έκανα αναφορά.

 9. ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ

  ΛΕΣ: Δε γουστάρω να τελειώσω βιολογία ή ιατρική. Καταλαβαίνεις ότι τέτοιες λογικές για μας είναι αν μη τι άλλο ισοπεδωτικές και προσβλητικές?

  ΑΛΙΜΟΝΟ ! ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΕΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΤΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ. ΜΑΓΚΙΑ ΤΟΥΣ. ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΤΕΙ (ΟΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΑΣ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ. ΑΥΤΟΙ ΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑΝ.

  ΛΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΝΩ ΜΙΛΗΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ .ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΑΣ, ΟΧΙ ΤΑΜΠΕΛΑΣ.

  ΕΙΠΑ: A biomedical scientist is a scientist educated in the field of biological science. ΤΟ ΙΒΜS ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. ΜΟΝΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ in the field of biological science. Ο ΟΡΟΣ MEDICAL TECHNOLOGIST ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ BIOMEDICAL SCIENTIST. ΒΛ.NARIC (UK).

  ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ KAI H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
  ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΧ. ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΟΗΤΟΥ ΖΗΛΟΥ. ΗΔΗ ΕΧΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. ΣΕΒΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ, TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

 10. Στην προαγωγή του κλάδου συντελούν όλοι όσοι αναζητούν ανώτερες σπουδές. Και αυτές αποτελούν και τα μεταπτυχιακά(κυρίως επαγγελματικά) και τα διδακτορικά(αύριο, μεθαύριο και εκπαιδευτικά). Οι μελλοντικοί καθηγητές των Τεχνολόγων θα είναι αυτούσιοι Τεχνολόγοι. Οι σχολές που ανέφερες δεν αποτελούν μονόδρομο. Εγώ άλλο εννοούσα και εσύ άλλο ανέφερες (θα σε παρακαλούσα να απαντάς σε αυτό που ρωτάω και να μη παραφράζεις τα λόγια μου). Δεν είναι ο κλάδος σου, και η ιατρική η κορωνίδα των επιστημών. 😉

  Ψάχνοντας στο NHS (για την ακρίβεια το NHS carreers) το μόνο αντίστοιχο για medical technology και όχι medical technologist, είναι των ραδιολόγων ακτινολόγων.
  http://www.nhscareers.nhs.uk/details/Default.aspx?Id=260

  Η μόνη εγγραφή που υπάρχει για laboratory είναι των assistant. Δεν έχω καμία διάθεση να ξανα-εξηγώ τη διαφορά μεταξύ technician, assistant και technologist(αν έχεις αμφιβολίες κοίτα τι αναφέρει και το training τους).
  http://www.nhscareers.nhs.uk/details/Default.aspx?Id=251

  Αν πας στο λήμμα biomedical scientist θα δεις ότι τα καθήκοντά του, και τα εργαστήρια που δουλεύει είναι αντίστοιχα με αυτά που κάνουμε εμείς. Άρα ορθώς ανέφερε το wikipedia ότι το Αμερικάνικο Medical Technologist είναι το αντίστοιχο Βρετανικό Biomedical Scientist.
  http://www.nhscareers.nhs.uk/details/Default.aspx?Id=213

  Το ωραίο είναι ότι στο IBMS υπάρχει και η αναφορά για Associate parters και κάνει αναφορά για τους Medical Laboratory Assistants(not us, μη ξαναλέμε τα ίδια).
  http://www.ibms.org/index.cfm?method=professional.about&subpage=mla_qualifications

  Σχετικά με “A biomedical scientist is a scientist educated in the field of biological science.” Επειδή ανέφερες πάνω μερικούς τομείς της βιολογίας. Ας εξετάσουμε τα προγράμματα σπουδών 2 σχολών Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.
  http://www.teiath.gr/seyp/iatrika_ergastiria/articles.php?id=2515&lang=el
  http://www.medlab.teilar.gr/prog_bysem.htm

  Εγώ δε βλέπω για ποιο λόγο αυτά που κάνουμε δεν ανήκουν “in the field of biological science.”

  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΝΩ ΜΙΛΗΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ .ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΑΣ, ΟΧΙ ΤΑΜΠΕΛΑΣ.

  Διασυλλογικότητα δεν υπάρχει όταν δε μπορούμε να διαχωρίσουμε τι είναι και τι δεν είναι ένα επάγγελμα. Εσκεμμένα ανέφερα αυτόν τον τίτλο, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει διασυλλογικότητα, σε πείσμα κάποιων που αδυνατούν να κατανοήσουν ότι πλέον υπάρχει διεπιστημονικότητα σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχουν καθαρές σχολές(κατά το ράτσες), ιερές αγελάδες και “ανώτερες” σχολές. Και αυτό είναι πράγματι θέμα ουσίας, πράξεων και όχι ταμπέλας.

  ΣΕΒΟΜΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ, TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

  Παρομοίως και για την αντίθετη άποψη και για τα λάθη. 😉

  Αν διαφωνείς με τα παραπάνω (πχ. δε σε καλύπτει το NHS careers) ή έχεις κάτι παραπάνω από το naric (δεν έχει κάτι έτοιμο, αντιθέτως πρέπει να στείλεις αίτηση για να σου απαντήσουν) θα περιμένω απάντησή σου.

  Ξανά σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. 🙂

 11. Κάνω edit σε comment για να μην γράψω και τρίτο συνεχόμενο δικό μου.

  Παρεμπιπτόντως, γιατί οι λεπτομέρειες έχουν σημασία, στην Βρετανία οι Αμερικάνοι Radiologic Technologist λέγονται Diagnostic/Therapy Radiographers.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Radiologic_technologist#In_the_United_Kingdom

  “Radiologic technologists in the U.K are known as diagnostic/therapy radiographers. The title diagnostic & therapeutic radiographer is protected by law. Training in England & Wales is a three-year university degree and training in Scotland is a four-year degree, culminating in a BSc.Hons. (Bachelor of Science) qualification.”

  Μετά από EDIT:
  Για να μην μένουν εσφαλμένες εντυπώσεις.

  ΑΛΙΜΟΝΟ ! ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΕΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΤΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ. ΜΑΓΚΙΑ ΤΟΥΣ. ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΤΕΙ (ΟΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΑΣ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ. ΑΥΤΟΙ ΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑΝ.

  Όχι δεν μας εκπαίδευσαν αυτοί. Οι απλοί πτυχιούχοι άλλων σχολών δεν εκπαίδευσαν κανέναν γιατί απλά δεν διαθέτουν τα προσόντα να το κάνουν. Για να γίνεις καθηγητής στα ΤΕΙ απαραίτητο προσόν είναι το διδακτορικό και όχι το βασικό πτυχίο οποιασδήποτε σχολής. Ο λόγος που καθηγητές με τέτοια βασικά πτυχία είναι καθηγητές στα ΤΕΙ(εφόσον έχουν ξαναλέω διδακτορικό), είναι λόγω του αποκλεισμού που αντιμετώπιζαν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ μέχρι πριν λίγα χρόνια για τέτοιους τίτλους σπουδών. Πράγμα που πλέον δεν υφίσταται, και όσο αφορά τον αποκλεισμό και όσο αφορά την κτίση διδακτορικών τίτλων σπουδών από Τεχνολόγους χωρίς πριν να έχουν τελειώσει κάποια άλλη σχολή.

  Το παραπάνω ξαναλέω για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. 😉

 12. EΠΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ

  ΤΟ ΙΒΜS ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. EΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ UK OVERSEAS EINAI OI AMEΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

  Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ Biomedical Scientist ΑΛΛΑ ΚΑΙ Clinical Scientist ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΒΜS/HP COUNCIL.

  TO HP COUNCIL ANAΦΕΡΕΙ ΡΗΤΩΣ:
  Protected titles

  The titles Biomedical Scientist, Clinical Scientist are protected by law. Anyone using one of these titles must be registered with the Health Professions Council, or they may be subject to prosecution and a fine of up to £5,000.

  Misuse of titles

  A person commits an offence if they use a protected title if they are not registered with us. It is also an offence to intend to deceive by implying that you are a member of one of the professions that we regulate.

  ΛΕΣ: Δεν υπάρχουν καθαρές σχολές (κατά το ράτσες), ιερές αγελάδες και “ανώτερες” σχολές.

  ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΒΜS ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΙ Ο.ΤΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΟΜΩΣ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΧΑΝΤΑΚΩΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΔΗΛΩΝΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (SCIENTISTS), ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ (TECHNOLOGISTS), ΤΕΧΝΙΚΩΝ (TECHNICIANS) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ (ASSISTANTS).

  ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΚΑΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Η΄ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ.

  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

  ΜΟΝΑΧΙΚΑ, ΙΣΩΣ, ΕΠΙΜΕΝΩ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΕΧΩ ΚΑΤ΄ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΘΕΙΑΣΕΙ ΤΟ SITE, ΔΕΝ ΜΟΝΟΠΟΛΩ ΑΛΛΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

 13. Εφόσων στο NHS δεν υπάρχει το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (ούτε του ραδιολόγου ακτινολόγου τεχνολόγου), από που εξάγονται τα όσα αναφέρεις? Από που συμπεραίνεις ότι υπάρχει ο τίτλος επαγγέλματος Τεχνολόγος?

  Η ερώτησή μου, λοιπόν, είναι συγκεκριμένη. Technologist σύμφωνα με τον NHS ΔΕΝ υπάρχει. Ποιο είναι το αντίστοιχο επάγγελμα στη Βρετανία, και όχι στην Αμερική? Ποιοι είναι οι biomedical scientists, τι αρμοδιότητες έχουν, τι προγράμματα σπουδών, τι διαφορές έχουν στα παραπάνω με εμάς?

  btw, αν δεν είναι το πρόγραμμα σπουδών μας “in the field of biological science” τότε τι στην ευχή είναι?…

  Περιμένω references για συγκεκριμένα πράγματα παρακαλώ. Δε μιλάμε για overseas εγγραφές (είναι γνωστή η ανυποληψία της Ελληνικής Τριτοβάθμιας) αλλά για εγγραφές των εκεί επαγγελμάτων (και αντιστοιχίες με τα εδώ επαγγέλμτα). Ποιοι είναι τελικά οι περιβόητοι biomedical scientists που εγγράφονται στο IBMS? Τι διαφορές έχουν τα προγράμματα σπουδών τους() και οι αρμοδιότητες τους με τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων?

  Φυσικά και δεν ενοχλεί κανέναν να μονοπωλείς το διάλογο(άσε που δε το βλέπω και έτσι εξαρχής. Μιλάει αυτός που νομίζει ότι έχει ή θέλει να πει κάτι). Σκοπός είναι η ενημέρωση. Το μόνο που θα σε παρακαλούσα θα ήταν να δίνεις απαντήσεις, δηλαδή να μην τις αποφεύγεις με κομψό τρόπο, και όσα λες, εικασίες ή μη, να έχουν συγκεκριμένα reference για αυτά τα οποία υποστηρίζουν. 😉

  Σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. 🙂

 14. Έχει ενδιαφέρον πάντως, ότι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό “European Association for Professions in Biomedical Science”, στο οποίο είναι μέλος και ο IBMS, μέλη είναι και διάφοροι οργανισμοί άλλων χωρών οι οποίοι έχουν τον όρο Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων στην ονομασία τους.
  http://www.epbs.net/members/members.htm

  Επίσης ενδιαφέρον έχει και ότι ο παγκόσμιος οργανισμός των Τεχνολόγων ονομάζεται International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Για την ακρίβεια η ονομασία ήταν International Association of Medical Laboratory Technologists (IAMLT) και άλλαξε έτσι ώστε να υπάρχει σε αυτή ο όρος biomedical science (φαντάζομαι ότι και σε αυτούς ισχύει η παράνομη χρήση τίτλου και ότι αν τον χρησιμοποιούν καταχρηστικά θα είχαν νομικές κυρώσεις και θα τον είχαν αλλάξει).
  http://www.ifbls.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:organisation-structure&catid=48:about-ifbls&Itemid=53

 15. ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ

  ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΟΥ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΓΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ ΚΤΗΜΑ:

  Ποιοι είναι οι biomedical scientists, τι αρμοδιότητες έχουν, τι προγράμματα σπουδών, τι διαφορές έχουν στα παραπάνω με εμάς?

  KΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: UCAS code B940

  http://www.science-engineering.net/biomedical_science.htm

  Βiomedical science (UCAS code B940) is the application of biology-based science to medical use, be it research, health monitoring or treatment.

  τι διαφορές έχουν στα παραπάνω με εμάς?

  ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ:

  1.ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΒΜS (UCAS code B940)
  2.ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΒΜS
  3. ΕΧΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΒΜS/HP COUNCIL.

  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

  είναι γνωστή η ανυποληψία της Ελληνικής Τριτοβάθμιας

  OXI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΠΧ. ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ. ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ 30 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ,ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.) ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΑΤΕΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΓΙΑ ΜΔΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

  International Federation of Biomedical Laboratory Science

  1.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΕ ΔΙΝΕΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  2.Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
  3.Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ BIOMEDICAL SCIENTIST ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
  4. ΝΟΜΙΚΑ, ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ IFBLS ΔΕ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ BIOMEDICAL SCIENTIST. ΑΠΟΔΕΙΞΗ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ IFBLS (ΟΧΙ ΟΛΟΙ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ BIOMEDICAL SCIENTIST ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΠΧ. ΕΛΛΑΔΑ, UK (ΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΡΩΟ ΙΒMS).
  5.ΑΝ ΠΧ. ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ IFBLS Η΄ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ IFBLS ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ BIOMEDICAL SCIENTIST ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΡΩΟ ΙΒMS/ΗPC ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Health Professions Council ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.
  5.Ο IFBLS ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΛΑΓΟΔΡΟΜΟΥΜΕ: ΣΤΟΧΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΔΗΛΩΝΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (SCIENTISTS), ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ (TECHNOLOGISTS), ΤΕΧΝΙΚΩΝ (TECHNICIANS) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ (ASSISTANTS). ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΙΣΑΞΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Η ΠΙΤΑ): ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΙΑΤΡΟΙ (SCIENTISTS) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ (TECHNOLOGISTS) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΚΑΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Η΄ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΕΙΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

 16. ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ:
  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

  Προσωπική σου εκτίμηση. Εφόσον διαθέτουν παρόμοια προγράμματα σπουδών και παρόμοιες αρμοδιότητες, δε με καλύπτει η απάντησή σου. Εγώ ρώτησα ποιος είναι ο αντίστοιχος κλάδος αλλά απάντηση δε πήρα. Αν το πρόβλημα είναι η πιστοποίηση, βλέπε και άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, έλα να μου πεις πόσα επαγγέλματα έχουν τέτοιο στην Ελλάδα (προσωπικά μάλιστα είμαι υπέρ της πιστοποίησης). Αλλά αυτό δεν ανατρέπει την οφθαλμοφανέστατη αντιστοιχία τους.

  OXI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΠΧ. ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ. ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ 30 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ,ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.) ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ.

  Πάρε ένα link, περί υποληψιμότητας Τριτοβάθμιας. Στο συγκεκριμένο blog θα διαβάσεις πάμπολες ιστορίες απείρου κάλους περί Πανεπιστημιακού Κύρους. btw oι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα συνήθως, και όχι δεν είναι οι σχολές σας έξω από αυτό το χορό ανυποληψίας(φυσικά και δεν είναι και η κορωνίδα των επιστημών).
  http://greekuniversityreform.wordpress.com/2008/10/08/times/#more-656

  Δεν απαντάς στο γιατί άλλαξε ονομασία ο IFBLS. Είναι τελικά technologists ή biomedical scientists(οι ίδιοι που ήταν τεχνολόγοι πώς έγινα ξαφνικά scientists)? Τέτοια σύμπτωση με την ονομασία, και τα μέλη, και στον EPBS(διάβασες ποιοι είναι οι εταίροι του σοβαρού IBMS)? Τελικά ποιο είναι το αντίστοιχο επάγγελμα στην Βρετανία? Η πιστοποίηση είναι η ταμπακιέρα? Όλα τα υπόλοιπα?

  Αντιστοιχία μιας σχολής είναι ή δεν είναι τα κοινά προγράμματα και η επαγγελματική συνάφεια? Γιατί το wikipedia το αναφέρει ως similar job? Γιατί στην Βρετανία, που έχουν καταργηθεί τα polytechnics, το μοναδικό αντίστοιχο επάγγελμα είναι αυτό? Κάνουμε τελικά την ίδια δουλειά(δες την πλήρη περιγραφή του επαγγέλματός τους και από τα ίδια τα δικά σου link), σπουδάζουμε παρόμοια μαθήματα με αυτούς ναι ή όχι(σου αρέσει δε σου αρέσει ότι έχει μέσα τον όρο επιστήμη)?

  Αναρωτήθηκες μήπως ο όρος technologist αλλάζει σταδιακά σε science γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι συνθήκες οι οποίες τον δημιούργησαν? Επειδή ο επιστήμονας του χθες είναι ο σημερινός και αυριανός υπάλληλος ρουτίνας του αύριο?

  Προσωπικά δε με καλύπτουν οι απαντήσεις σου. Η αλήθεια είναι ότι ενημερώνομαι μεν απαντήσεις δεν παίρνω δε.

  Σε ευχαριστώ για την παρέμβαση. 🙂

 17. ΟΠΟΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΚΑΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Η΄ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ.

  Επειδή το semantics έχει την αξία του και είναι η δεύτερη φορά που αναφέρεις την ίδια πρόταση. Το αν είναι άξιος(μάγκας) ή όχι ένας Τεχνολόγος θα είναι συνάρτηση της δικής του αποκλειστικά επίδοσης και όχι της συγκριτικής του αξιολόγησης με τον οποιοδήποτε κλάδο. Δεν αποτελείτε κριτήριο για εμάς αλλά για τον “εαυτό” σας. Κριτήριο για εμάς μπορεί να αποτελεί μόνο το επάγγελμά μας σε διεθνές επίπεδο.

 18. NIKOS DIMITRIOU

  Δεν είναι επιστήμονες όπως παράνομα βαφτίζονται και αυτοαποκαλούνται ορισμένοι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων (βλ. Σύνταγμα της Ελλάδας). Οπωσδήποτε, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών και σπουδαστές ευφυείς, όπως άλλωστε φαίνεται και από τις βάσεις εισαγωγής:

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11460&subid=2&tag=8667&pubid=362581#

  Bάσεις Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ: 14.261
  Bάσεις Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 13.665
  Bάσεις Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: 12.624

  Το επάγγελμα του τεχνολόγου ΙΕ (Medical Technologist) ονομάζεται έτσι, όχι για αναχρονιστικούς λόγους, ούτε για συντεχνιακούς, αλλά επειδή αναφέρεται στον επαγγελματία που εφαρμόζει την τεχνολογία στο χώρο της υγείας.

  Αν κάποιος τεχνολόγος ΙΕ ήθελε να ακολουθήσει τον επιστημονικό κλάδο της ανάλυσης βιολογικών υλικών του ανθρώπου και να ονομάζεται επιστήμονας είχε τις παρακάτω επιλογές:

  http://www.romvos.edu.gr/pdf/pedio3.pdf

  Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 18318
  Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18052
  Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 17885
  Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 17732
  Bάσεις ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 17536
  Bάσεις ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 17094
  Bάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16445

  Αφού, λοιπόν, ο κάθε τεχνολόγος ΙΕ είχε το δικαίωμα από το κράτος να ακολουθήσει τον επαγγελματικό κλάδο των Βιοεπιστημών και να ονομάζεται Επιστήμονας, αλλά δεν το έπραξε, σημαίνει ότι τιμά όπως όλοι μας το επάγγελμα του Τεχνολόγου, το οποίο ούτε κακόηχο είναι, ούτε αναχρονιστικό. Οι Τεχνολόγοι δεν πρέπει συμπλεγματικά να αποποιούνται τον τίτλο του τμήματος στο εισήχθησαν με κόπο και ιδρώτα. Γιατί μόνο με κόπο και ιδρώτα μπορεί να εισαχθεί πλέον στα συγκεκριμένα ΑΤΕΙ (Bάσεις Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: 12.624).

  Οι τίτλοι πχ. οδοντίατρος, φαρμακοποιός, ο τίτλος Επιστήμονας δεν κατοχυρώνεται ούτε εργολαβικά, ούτε in silico. Κατοχυρώνεται ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ. Δε ζούμε στην κοινωνία της Εικονικής Πραγματικότητας, ούτε στο ΜΑΤRΙΧ. Επιχειρήματα του τύπου : συντεχνιακά είμαστε περισσότεροι, άρα είμαστε ό,τι θέλουμε παραβιάζουν το δίκαιο και τη νοημοσύνη όσων τη διαθέτουν.

  Επίσης, είναι λάθος να θεωρείται ότι οι τίτλοι κατακτώνται με την εργασία στο αντικείμενο. Απόφοιτοι ΙΕΚ Ιατρικών Εργαστηρίων με 15 χρόνια προυπηρεσία, και εκπαιδεύουν νεοδιόριστους Τεχνολόγους ΙΕ και αιμοληψίες πραγματοποιούν, οπότε με τη λογική τίτλος ίσον προυπηρεσία, απόφοιτοι ΙΕΚ Ιατρικών Εργαστηρίων δικαιούνται τίτλο τεχνολόγου και επιστήμονα και όχι τεχνικού. Άτοπο.

  Αξιολόγηση σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ δεν υπάρχει. Εκεί ποντάρουν όσοι πονηρά θέλουν αντιστοιχίσεις επαγγελματικών τίτλων και δικαιωμάτων από το εξωτερικό. Γιατί αν/όταν αρχίσει η αξιολόγηση ΑΕΙ/ΑΤΕΙ όπως γίνεται στο εξωτερικό (βάσεις εισαγωγής, δημοσιεύσεις Καθηγητών κ.α.), το φιάσκο της in silico βάφτισης με επαγελματικούς τίτλους θα καταπέσει.

  Αφού αξιολόγηση σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ δεν υπάρχει, ορισμένοι τεχνολόγοι ισχυρίζονται ότι η Εκπαίδευση των ΑΕΙ στην Ελλάδα είναι χαμηλότατου έως αισχίστου επιπέδου, γι αυτό και την απαξιώνουν. Αν έχουν απόλυτο δίκιο, απορώ με τις δηλώσεις καθηγητών ΑΕΙ υψηλού κύρους όπως το Χάρβαρντ, στο οποίο θήτευσαν και απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ όπως ο Καθ. Βιολογίας Μαργαρίτης, ο Καθ. Ιατρικής Τριχόπουλος κ.α.

  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_25/07/2008_278892

  Χόρχε Ντομίνγκεζ, ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ δηλώνει:

  Η Ελλάδα και η Κύπρος αναλογικά με τον πληθυσμό τους στέλνουν τους περισσότερους φοιτητές στο πανεπιστήμιό μας σε σχέση με κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι Ελληνες φοιτητές μας είναι λαμπρά μυαλά.

  http://www.cellgenea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=82

  Ο αναπληρωτής καθηγητής Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, δρ. Ντέιβιντ Αβισένα Ματζίλεβιτς δηλώνει:

  Πολλοί από τους συναδέλφους μου στο Χάρβαρντ είναι Ελληνες και εξαιρετικοί επιστήμονες. Θα ήθελα να συνεργαστώ με Ελληνες επιστήμονες και εδώ στην Ελλάδα. Ηδη εγκαινιάσαμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με μια ομάδα που ασχολείται με τους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης.

  Δε θα καταργηθούν οι Επιστήμες στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα, ούτε η Τεχνολογία Ιατρικών Εργαστηρίων είναι Επιστήμη. Τα ΑΕΙ Βιοεπιστημών και Ιατρικής δέχονται αποφοίτους ΑΤΕΙ (είναι υποχρεωτικό από το νόμο) για μεταπτυχιακά και κατατακτήριες εξετάσεις , αναγνωρίζοντας τον κόπο και τον ιδρώτα που κατέβαλλαν οι Τεχνολόγοι για να εισαχθούν στα ΑΤΕΙ (πχ. Bάσεις Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: 12.624). Και αυτό θα έπρεπε να εκτιμάται από τους αποφοίτους ΑΤΕΙ, γιατί συμβάλλει στην πρόοδο τους.

  Ορισμένοι απόφοιτοι ΑΤΕΙ γίνονται δεκτοί και έπειτα καθυβρίζουν τα ΑΕΙ Βιοεπιστημών και Ιατρικής που τους δέχτηκαν. Παραλογισμός. Στο τέλος κάποιοι φανατικοί Τεχνολόγοι θα προτείνουν να καταργηθεί και ο θεσμός/δικαίωμα των κατατακτηρίων από ΑΤΕΙ σε Βιοεπιστήμες και Ιατρική για να μην θιγεί ο συνδικαλισμός. Ή θα προτείνουν να μη διορίζονται στα ΑΤΕΙ Καθηγητές Χημικοί, Βιολόγοι ή Ιατροί (πχ. στο μάθημα της Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Γενετικής) ακόμα και αν έχουν περισσότερα προσόντα. Συνδικαλισμοπληξία στον υπέρτατο βαθμό.

  Το αν είναι άξιος ή όχι ένας Τεχνολόγος να διευθύνει ένα εργαστήριο είναι συνάρτηση όχι μόνο της όποιας δικής του επίδοσης, αλλά και της συγκριτικής του αξιολόγησης με τους εργαστηριακούς επιστήμονες (Βιοεπιστήμονες, Ιατρούς), αφού όλοι αλληλεπιδρούν στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Η κοινωνία και η δικαιοσύνη δεν τρώει κουτόχορτο.

  NIKΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 19. “Επίσης, είναι λάθος να θεωρείται ότι οι τίτλοι κατακτώνται με την εργασία στο αντικείμενο. Απόφοιτοι ΙΕΚ Ιατρικών Εργαστηρίων με 15 χρόνια προυπηρεσία, και εκπαιδεύουν νεοδιόριστους Τεχνολόγους ΙΕ και αιμοληψίες πραγματοποιούν, οπότε με τη λογική τίτλος ίσον προυπηρεσία, απόφοιτοι ΙΕΚ Ιατρικών Εργαστηρίων δικαιούνται τίτλο τεχνολόγου και επιστήμονα και όχι τεχνικού. Άτοπο. ”

  Αν εννοείς την εκπαίδευση σε απλά tasks, το ίδιο κάνουν και σε γιατρούς και σε βιολόγους(αν αυτό βέβαια θεωρείται εκπαίδευση τότε ας πηγαίνουμε κατευθείαν στην παραγωγή…). Εγώ μίλησα για συμπίεση των καθηκόντων της αγοράς εργασίας και των καθηκόντων των διαφόρων επαγγελμάτων προς τα κάτω αλλά αυτό βλέπω ότι το εσκεμμένα το παρέβλεψες. Άτοποι λοιπόν οι συνειρμοί σου.

  “Το επάγγελμα του τεχνολόγου ΙΕ (Medical Technologist) ονομάζεται έτσι, όχι για αναχρονιστικούς λόγους, ούτε για συντεχνιακούς, αλλά επειδή αναφέρεται στον επαγγελματία που εφαρμόζει την τεχνολογία στο χώρο της υγείας.”

  Γνώμη σου. Οι παραπομπές, οι οποίες είναι άφθονες, λένε άλλα. Εφόσον αλλάζει ο ρόλος και η ονομασία διεθνώς δε βλέπω γιατί να μην αλλάξει και εδώ. Ευτυχώς, δεν εξαρτόμαστε από τις γνώμες αλλά από τις εξελίξεις. 😉

  “Οι τίτλοι πχ. οδοντίατρος, φαρμακοποιός, ο τίτλος Επιστήμονας δεν κατοχυρώνεται ούτε εργολαβικά, ούτε in silico. Κατοχυρώνεται ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ. Δε ζούμε στην κοινωνία της Εικονικής Πραγματικότητας, ούτε στο ΜΑΤRΙΧ. Επιχειρήματα του τύπου : συντεχνιακά είμαστε περισσότεροι, άρα είμαστε ό,τι θέλουμε παραβιάζουν το δίκαιο και τη νοημοσύνη όσων τη διαθέτουν.”

  Μήπως το βλέπεις εσύ μέσα από το MATRIX? Με αυτά που λες αναιρείς τα λεγόμενα συναδέλφου σου. Να μην αναφέρω τις προσπάθειες αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕΙ επί τόσα χρόνια(για σένα μπορεί να είναι εικονική πραγματικότητα, ρώτα όμως τους αγανακτισμένους απόφοιτους ΤΕΙ). Να είσαι δαρμένος να βγαίνεις και φταίχτης πραγματικά “πάει” πολύ…

  Όσο για τα υπόλοιπα θα απαντήσω με την παροιμία ο “κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι”.

  Καλά κάνεις και υπερασπίζεσαι τα συντεχνιακά συμφέροντά σου (γιατί αυτό κάνεις), όμως μην σου κάνει εντύπωση που και οι άλλοι το ίδιο κάνουν.

  Και επειδή όντως η κοινωνία δεν τρώει κουτόχορτο, το περί της δικαιοσύνης παραείναι κιτς ως έκφραση, καλά κάνεις και αγχώνεσαι για το μέλλον του κλάδου σου όχι όμως εις βάρος άλλων. Κοιτάξτε τις σχολές σας και αφήστε, επιτέλους, εμάς να κοιτάξουμε τις δικές μας.

  Ps: Σχετικά με το τι είναι βιοεπιστήμες ψάξε στην Αγγλία να βρεις τον αντίστοιχο οργανισμό των βιολόγων. Ονομασία, αρμοδιότητες κτλπ. Προσωπικά δε με ενδιαφέρει ο κλάδος σου. Με ενδιαφέρει η διεθνής πραγματικότητα του δικού μου. Αν έχει αντιρρήσεις σε αυτήν καλώς. Αν όχι, λυπάμαι αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Δικό μου, μας πρόβλημα είναι πώς θα φτάσουμε αυτό το επίπεδο.

  Ps^n: Ευχαριστώ για την παρέμβαση κ. Δημητρίου. Θα παρακαλούσα να διορθώσετε το ύφος. Οι γνώμες σας φιλοξενούνται στο blog. Δε πρόκειται να το κάνω βήμα για να βγάζει ο καθένας τα απωθημένα του, και να προσβάλει ολόκληρους κλάδους. Στην τελική δεν εκφράζετε τίποτα παραπάνω από την γνώμη σας και ΜΟΝΟ, όπως το ίδιο κάνω και εγώ.

 20. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ.

  “Ορισμένοι απόφοιτοι ΑΤΕΙ γίνονται δεκτοί και έπειτα καθυβρίζουν τα ΑΕΙ Βιοεπιστημών και Ιατρικής που τους δέχτηκαν. Παραλογισμός. Στο τέλος κάποιοι φανατικοί Τεχνολόγοι θα προτείνουν να καταργηθεί και ο θεσμός/δικαίωμα των κατατακτηρίων από ΑΤΕΙ σε Βιοεπιστήμες και Ιατρική για να μην θιγεί ο συνδικαλισμός. Ή θα προτείνουν να μη διορίζονται στα ΑΤΕΙ Καθηγητές Χημικοί, Βιολόγοι ή Ιατροί (πχ. στο μάθημα της Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Γενετικής) ακόμα και αν έχουν περισσότερα προσόντα. Συνδικαλισμοπληξία στον υπέρτατο βαθμό. ”

  Τι είδους παραλήρημα είναι αυτό? Είστε σίγουρος ότι διαβάζουμε την ίδια συζήτηση? Εγώ δε βλέπω καμία άλλη συνδικαλισμοπληξία πέρα από τους δικούς σας χαρακτηρισμούς, αφορισμούς και γενικεύσεις.

  “Το αν είναι άξιος ή όχι ένας Τεχνολόγος να διευθύνει ένα εργαστήριο είναι συνάρτηση όχι μόνο της όποιας δικής του επίδοσης, αλλά και της συγκριτικής του αξιολόγησης με τους εργαστηριακούς επιστήμονες (Βιοεπιστήμονες, Ιατρούς), αφού όλοι αλληλεπιδρούν στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.”

  Όπως ξαναείπα πιστοποίηση τώρα. Έτσι ώστε να τελειώσει μια και καλή αυτή η συζήτηση.

  Η συζήτηση, βέβαια, για το ποιοι πραγματικά είναι οι Biomedical Laboratory Science μάλλον μόλις έχει ξεκινήσει. 😉

  Ps^n^2: Δε θα ανεχτώ παρόμοιο προσβλητικό comment, από κανέναν.

 21. johnys

  anagnorizonte ta ptyxeia ton texnologon stin kipro , outos oste me metaptihiako na leitourgisoun mikrobiologiko ergastirio

 22. Μπορείς σε παρακαλώ να δώσεις μερικά link – πηγές? Νομοθεσία, επαγγελματικά δικαιώματα κλπ?

  Σε ευχαριστώ. 🙂

 23. snatched

  @ johnys

  δυστυχως δεν ειναι ετσι αγαπητε, εχουν αλλαξει τα πραγματα μετα απο κινητοποιησεις των ιατρων μικροβιολογων που εχουν ηδη εργαστηρια. προσπαθουν (και εχουν καταφερει) να υπαρχουν περισσοτερα κριτηρια για να ανοιξεις δικο σου εργαστηριο. ειμαι τεχνολογος με μεταπτυχιακο, κ 3 χρονια πειρα στο δημοσιο αλλα ακομα δεν μπορω να ανοιξω δικο μου εργαστηριο. νομιζω στα 5 ομως θα ειμαι ενταξει.
  δυστυχως δεν εχω να δωσω references η links αυτη τη στιγμη. αν βρω κατι θα ενημερωσω.

  @ ginko

  σε ευχαριστουμε για την προσπαθεια, θα φροντισω να μαθουν κιαλλοι για το site σου.

 24. Rose

  Kalhspera se olous!! Exw ena problhma, an mporei kapoios na me boh8hsei na to lysw… giati den bgazw akrh…

  O kwdikos eidikothtas twn texnologwn iatrikwn ergasthriwn sto ika poios einai? Exoume kamia sxesh me ton kwdiko eidikothtas 321100 (texnologoi biologikwn en genei episthmwn)???????

 25. Καλησπέρα. Αν κοιτάξεις αυτό τον πίνακα αναφέρει και τους 2 κωδικούς:

  • 311130: Παρασκευαστές πειραμάτων και αναλύσεων
  • 321100: Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστημών

  Δε γνωρίζω να σου απαντήσω σε τι διαφέρουν. Ενδιαφέρον ερώτηση όμως. Ελπίζω να βρεθεί κάποιος να μας απαντήσει(ίσως κάποιος λογιστής ή φοροτεχνικός να γνωρίζει)! ^_^

 26. johnys

  Apo ta metaptihiaka pou iparhoun pio aksizi perisissotero ? ke pou tha me epofelesi ekto apo prosopikes gnoseis….thnx!

 27. johnys ειλικρινά δε ξέρω ποια μπορεί να είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτάς. Νομίζω πώς πάντα η καλύτερη επιλογή είναι αυτό που αγαπάς γιατί θα το κάνεις με ζήλο και πάθος. ^_^

  My 2c

 28. liljohnydj

  Euharisto gia tis plirofories pedia!, tha ithela na rotiso ke kati allo, oi texnologoi anoikoyn ston epistimoniko tomea?

 29. Απαντήστε μας εσείς πώς ορίζετε τον επιστημονικό τομέα, ποια είναι η εφαρμογή και πράξη του, ποιος ο διαχωρισμός επαγγέλματος και έρευνας, τι ισχύει στον πραγματικό και όχι ιδεατό – φανταστικό κόσμο και μετά νομίζω ότι θα μπορούμε να σας απαντήσουμε και εμείς. Ήδη βέβαια θα έχετε απαντήσει και στον εαυτό σας. 😉

 30. stin deyteri paragrafo tou keimenou anaferetai o titlos tou epaggelmatos sta agglika. episis anaferontai plirofories gia tin kalipsi twn melwn apo ton sillogo k i dinatotita metekpaideusis k eidikeusis tous.

 31. Σε ευχαριστώ pankak. 🙂
  Τεχνολόγος είσαι? Έχεις κάποια σχέση με την Νορβηγία?

  Το link το οποίο αναφέρει η pankak είναι το παρακάτω:
  http://www.nito.no/dm/public/201301.PDF

  Είναι του NITO – The Norwegian Society of Engineers and Technologists.

 32. pankak

  nai k douleuw stin norvigia.

 33. Πολύ ενδιαφέρον! Ελπίζω να βρεθεί ένας τρόπος να μοιραστείς τις εμπειρίες σου μαζί μας. 🙂
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


 • trasnlate


%d bloggers like this: