Κρυμμένοι θυσαυροί του Υπουργείου Υγείας, Υγειονομικός Χάρτης Ελλάδος, Part I

Αναρωτιέμαι ώρες ώρες. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ανακαλύψεις τέτοιους θυσαυρούς από το να πέφτεις τυχαία πάνω τους σε κάποιο blog(DentNEWS)? Αυτό που λέω δεν είναι μομφή για τα blogs, ίσα ίσα που πιστεύω ότι το health blogging και το λεγόμενο health 2.0 έχει πολλά να προσδώσει στις διάφορες υπηρεσίες υγείας. Εγώ αναφέρομαι στο γιατί εφόσον μιλάμε για κρατική δαπάνη και πόνημα, το έργο αυτό να μην λαμβανει καλύτερης προβολής και διαφήμισης από το ίδιο το κράτος. Αν ο ίδιος ο “παραγωγός” δεν στηρίξει και υποστηρίξει τα προϊόντα του, πώς θα έχουν αυτά απήχηση στην “αγορά”? Εδώ κολλάει μάλλον και το health marketing(διαβάστε και το “What the Heck is Health Marketing?“), για το οποίο περιμένω με αγωνία δημοσίευση στο “Greek Health 2.0 and Education in HealthCare Blog Carnival” το οποίο ετοιμάζουμε με το nosfar.

Φυσικά, φλυαρώντας τόση ώρα, εκείνο για το οποίο μιλάω είναι ο ¨Υγεινομικός Χάρτης Ελλάδος¨. Τι μπορείτε να βρείτε σε αυτόν? Θέλω πχ. να μάθω περισσότερα για  “Στατιστικά στοιχεία” ή  για “Υπηρεσίες Υγείας” (Υγεινομικά στατιστικά στοιχεία, και λεπτομέρειες για το που βρίσκονται οι διάφορες μονάδες και υπηρεσίες υγείας ανά την Ελλάδα. Νot bad idea at all if you think about it). Πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Υγειονομικός Xάρτης:

Ο Υγειονομικός Χάρτης είναι ένα σύγχρονο διαχειριστικό εργαλείο ορθολογικής λήψης αποφάσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού και των υπηρεσιών υγείας. Ο Υγειονομικός Χάρτης είναι ένα εργαλείο βέλτιστης κατανομής ή ανακατανομής των πόρων του συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης βάσει πραγματικών δεδομένων. Ο Υγειονομικός Χάρτης έρχεται να καλύψει το κενό της έλλειψης δεδομένων και να παρέχει αποτελεσματική Τεκμηρίωση στον στρατηγικό σχεδιασμό σύγχρονων πολιτικών υγείας.

Αναγκαιότητα έργου
Ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές υγείας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους μακροχρόνια πρόβλεψη για δημιουργία υπηρεσιών και δομών υγείας και πρόνοιας, οι οποίες θα βασίζονται συστηματικά στα αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών, προγραμμάτων screening, αξιολογήσεων και αποτιμήσεων/ σταθμίσεων των τεχνολογιών και των δομών παροχής περίθαλψης, καθώς και των ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών τάσεων και αποτελεσμάτων έρευνας.Είναι γεγονός ότι τα συστήματα περίθλαψης αποτελούν σημαντικό στοιχείο κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Οι συνέπειες της ανταποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ισότητας, η επίδραση στα δημόσια οικονομικά και η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της προηγμένης ιατρικής, της γήρανσης του πληθυσμού απαιτούν δημιουργικές πολιτικές προσέγγισης, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

 • Την αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού και τους ταχείς ρυθμούς των καινοτομιών και της διάδοσης της ιατρικής τεχνολογίας.
 • Θέματα σχετικά με την αποδοτικότητα της παροχής υπηρεσιών.
 • Τις συνεχιζόμενες ανισότητες στην υγεία.

Μέχρι σήμερα περισσότερο από εμφανής υπήρξε η αδυναμία συγκριτικής αξιολόγησης υπηρεσιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η απουσία συστηματικής καταγραφής της συνολικής υποδομής του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας της χώρας και η αδυναμία κατανομής πόρων βάσει πραγματικών αναγκώνΟ Υγειονομικός Χάρτης έρχεται να καλύψει το κενό της έλλειψης δεδομένων και να παρέχει Τεκμηρίωση στην λήψη αποφάσεων.

Σκοπός και στόχοι του έργου
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της απαιτούμενης οργανωτικής, θεσμικής και πληροφοριακής υποδομής για την συστηματική συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων, με γεωγραφική αναφορά, που θα παρέχει άμεση, έγκυρη και χαμηλού κόστους πληροφόρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η τεκμηριωμένη χάραξη και άσκηση πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με γνώμονα την κάλυψη των πραγματικών αναγκών υγείας του πληθυσμού.
Στόχοι του έργου είναι:

 • Να δημιουργήσει νέες δυνατότητες και υπηρεσίες για ορθολογική διαχείριση και κατανομή ή ανακατανομή των πόρων και πληροφόρηση, τόσο στους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους στο σύστημα Υγείας-Πρόνοιας, όσο και στους χρήστες των υπηρεσιών του.
 • Να ενεργοποιήσει και ευαισθητοποιήσει τα άτομα και τους φορείς τόσο στην συστηματική και ομοιογενή συλλογή και επικαιροποίηση των δεδομένων, όσο και στην χρήση των δεδομένων για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών τους, καθώς και στην λήψη αποφάσεων.
 • Να αναζητήσει μηχανισμούς αξιολόγησης, βελτίωσης και συνεχούς τροφοδότησης της μεθοδολογίας συλλογής των δεδομένων.
 • Να αναπτύξει και ενισχύσει συνεργασίες με στόχο την ανάπτυξη ευνοϊκού πλαισίου για έρευνα, χρήση και αξιοποίηση δεδομένων υγείας και πρόνοιας.

Δεδομένα και πληροφορίες
Οι βασικές ενότητες πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Υγειονομικό Χάρτη είναι οι ακόλουθες:

 • Πόροι Υγείας και Πρόνοιας του δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων: Υποδομές, στελέχωση, οργανωτική διάρθρωση, παρεχόμενες υπηρεσίες, βιοιατρικός και λοιπός εξοπλισμός, κλάδοι και ειδικότητες ανθρώπινου δυναμικού κλπ.
 • Χρήση υπηρεσιών: Υπηρεσίες ανά είδος επιλεγμένων περιστατικών και ανά φορέα παροχής, όγκος παραγόμενων υπηρεσιών και κόστος αυτών, έκβαση, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και καταλληλότητα σε σχέση με τις προσδιορισμένες ανάγκες, κλπ.
 • Επιδημιολογικά στοιχεία: Θνησιμότητα, νοσηρότητα, προσδόκιμο επιβίωσης, τρόπος ζωής και συμπεριφοράς (π.χ κάπνισμα, χρήση τοξικών ουσιών, σεξουαλική συμπεριφορά, διατροφικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα) κλπ.
 • Περιβαλλοντικά στοιχεία: Μορφές και πηγές μόλυνσης του αέρα, του ύδατος, του εδάφους κλπ.
 • Δημογραφικά στοιχεία: Φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, οικογενειακές δαπάνες, επάγγελμα, τομέας απασχόλησης, ασφάλιση, ηλικία, εκπαίδευση, εθνικότητα, κ.λ.π.

Πηγές δεδομένων
Οι παραγωγοί πρωτογενών ή δευτερογενών στοιχείων, οι οποίοι τροφοδοτούν τις βάσεις δεδομένων του Υγειονομικού Χάρτη είναι:

 1. Επαγγελματίες- εργαζόμενοι στο σύστημα Υγείας.
 2. Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκκλησία και άλλες δομές με δραστηριότητα έμμεσα και άμεσα σχετιζόμενη με την υγεία ή την κοινωνική φροντίδα.
 3. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
 4. Υπουργεία και εποπτευόμενοι από αυτά οργανισμοί που χειρίζονται δεδομένα άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία( ΕΟΦ, ΚΕΕΛ, ΟΚΑΝΑ κτλ).

Έχει πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες επιλογές. Δείτε το Χάρτη Πλοήγησης του site για να πάρετε μια πρώτη ιδέα. Πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι φορείς στο χώρο υγείας πρέπει να δώσουν σημασία και να φροντίσουν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή Καταχώρηση Φορέα.  Ενδιαφέρον επιλογές είναι οι Συμπτώματα και Σημεία, Δημόσια Υγεία – Μελέτες, Πληροφορίες για τον πολίτη, Η γνώμη σου Μετράει, Εκστρατείες Ενημέρωσης(κάτι τέτοιες στιγμές εύχομαι να είχα μεγαλύτερο upload speed. sigh…). Tον Υγεινομικό Χάρτη θα τον ξεκοκκαλίσω και θα σας τον παρουσιάσω σε κομμάτια. Του αξίζει. Μας αξίζει… 😉

Για το τέλος σας αφήνω με ένα video για “ASTHO Public Health Marketing Focus Group” και ένα έντυπο “Οδηγό Κωδικοποίησης Δομών και Υπηρεσιών Υγείας” Υγειονομικού Χάρτη.

httpv://www.youtube.com/watch?v=eBJUGi_Ohsk

Ps: Αξίζει ίσως να διαβάσετε και για health mapping στο WHO(World Health Organization).

Ps^2: Έπονται συνέχειες…

Advertisements

 1. Sensei Ping

  > Εγώ αναφέρομαι στο γιατί εφόσον μιλάμε για κρατική
  > δαπάνη και πόνημα, το έργο αυτό να μην λαμβανει
  > καλύτερης προβολής και διαφήμισης από το ίδιο το
  > κράτος. Αν ο ίδιος ο “παραγωγός” δεν στηρίξει και
  > υποστηρίξει τα προϊόντα του, πώς θα έχουν αυτά
  > απήχηση στην “αγορά”?

  Δεν αντέχω, θα το πω: άλλο δαπάνη και άλλο πόνημα. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να ρίχνουμε λεφτά (ειδικά αν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης..) αλλά ποιός πόνεσε ποτέ κάποιο από αυτά τα όμορφα παραδοτέα; Να κάνω κάτι με κόπο; για να μείνει; Όχι Νίκο, δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Όχι ότι οι ξένοι είναι πιο “πονιάρηδες” αλλά μάλλον παίρνουν τα πράγματα πιο σοβαρά.. Και ένα κονδύλι για προώθηση της δουλειάς τους, στο τέλος, το κόβουνε. Btw, αμφιβάλλεις ότι τέτοιο κονδύλι δεν υπήρξε ποτέ στο εν λόγω έργο, ή ότι αν υπήρξε φαγώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες; Στην Ελλάδα το μαρκετινγκ και την διαφήμιση την κάνουν οι υπουργοί όταν πετάνε καμιά ατάκα σε κάποιο παράθυρο (πχ κανένα 5ψήφιο αριθμό τηλεφώνου). Δεν θέλω να γίνομαι αρνητικός, και ξέρεις ότι πάντα έχω τα μάτια ανοιχτά να βρω και την άλλη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα.

 2. Τι μου θυμίζουν αυτά τα λόγια τι μου θυμίζουν…

  “Niko, exw mia entipwsi oti ta vlepeis ola poli arnitika stin ellada teleutaia, gi’auto pare ena link gia na deis kai tin alli pleura: Elvetiko thauma stin Magnisia http://www.e-tipos.com/newsitem?id=53548

  lol. Καλύτερα να μασάς λένε παρά να μιλάς. 😛

  Κατά τα άλλα αφού πήρα το αίμα μου πίσω( και ως τιμωρία θα πληρώσεις και το δικό μου εισιτήριο για το vimanas το 2012) συμφωνώ μαζί σου 100%. Δυστυχώς συμφωνώ.

  Πάντως σαν έργο είναι πολύ ενδιαφέρον.

 3. Sensei Ping

  Όλα τα είδες, αυτό δεν το είδες;

  > και ξέρεις ότι πάντα έχω τα μάτια ανοιχτά να βρω και την άλλη Ελλάδα

  Φέρτο πάλι πίσω το αίμα 😉

  Εν πάσει περιπτώσει, δεν μας βλέπω να κάνουμε και πολλά γι’αυτή την κατάντια, γι’αυτό πάμε στο vimana καλύτερα που έχει και air condition και άστους αυτούς να κουρεύονται.. 😉
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


 • trasnlate


%d bloggers like this: